; وبسایت شخصی علی سرزعیم - مقالات ترجمه-اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین

اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین

مقاله دکتر هادی صالحی اصفهانی تحت عنوان اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 294 زمستان 1392 منتشر شد.

ضمیمه

نام فایل : salehi.pdf
salehi.pdf