; وبسایت شخصی علی سرزعیم - مقالات ترجمه-اقتصاد سیاسی فساد
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » اقتصاد سیاسی فساد

اقتصاد سیاسی فساد

این مقاله فصلی از کتاب اقتصاد سیاسی فساد است که سالها قبل به سفارش مرکز تحقیقات وزارت کشور ترجمه شد.