; وبسایت شخصی علی سرزعیم - مقالات ترجمه-مصاحبه با جیمز بوکانان (2)
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » مصاحبه با جیمز بوکانان (2)

مصاحبه با جیمز بوکانان (2)

این مصاحبه با جیمز بوکانان گرفته شده و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد و سپس در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد