; وبسایت شخصی علی سرزعیم - مقالات علمی-اقتصاد ایران پس از تحریم
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات علمی » اقتصاد ایران پس از تحریم

اقتصاد ایران پس از تحریم

فایل موجود در پیوست، نوشته اینجانب با عنوان اقتصاد ایران پس از تحریم است که در کتاب جستارهایی در ایران پساتوافق توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ مرداد 1394 منتشر شده است