; وبسایت شخصی علی سرزعیم - پکن نامه-پکن نامه 1- اصلاحات اقتصادی چین
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » پکن نامه » پکن نامه 1- اصلاحات اقتصادی چین

پکن نامه 1- اصلاحات اقتصادی چین

با روی کار آمدن نظام کمونیستی توسط مائو اقتصاد چین تحولات شدیدی را تجربه کرد. رشدهای خیلی بالا و افول­های شدید. مثلا با اصلاحات کشاورزی مائو چین که صادرکننده گندم بود دچار قطحی شد و می گویند که بیش از 10 میلیون نفر از گرسنگی مردند. مرگ مائو فرصتی فراهم کرد تا دن شیائوپینگ به عنوان معمار چین جدید قدرت بگیرد و اصلاحات اساسی در اقتصاد اعمال کند. اصلاحات دن شیائوپینگ مقارن با وقوع انقلاب ایران انجام شد. از آن زمان تا کنون چین به شکل معجزه آمیزی حرکت به سمت توسعه را تجربه می کند. شاید یک فرق مهم دن شیائوپینگ و سیاست گذاران پس از وی با سیاست گذاران ایرانی همان روحیه پراگماتیستی وی بود که در نقطه مقابل جزمیت ایدئولوژیک نظام کمونیستی قرار داشت. این جمله وی معروف است که مهم نیست گربه سیاه است یا سفید مهم این است که بتواند موش را بگیرد. در عمل هم مسئولینی چینی روش آزمایش یعنی experiment را به صورت جدی اجرا می کنند یعنی یک سیاست را موقتا در یک یا دو استان اجرا و اطلاعات حاصله را بررسی می کنند. اگر مثبت بود به بقیه کشور تعمیم می دهند وگرنه آن را متوقف می سازند. این جمله دن شیائوپینگ معروف است که گفته بود: وقتی می­خواهید از یک رودخانه عبور کنید کورمال کورمال سنگ­های زیرپا را امتحان می کنید تا مسیر خود را بیابید. در مسیر توسعه نیز باید همین کار را کرد.