; وبسایت شخصی علی سرزعیم - پکن نامه-پکن نامه صفر
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » پکن نامه » پکن نامه صفر

پکن نامه صفر

فرصتی دست داد تا در دوره توسعه اقتصادی به میزبانی آکادمی علوم اجتماعی چین شرکت کنم. سوغات من از این سفر که عمدتا در پکن است را جرعه جرعه-متناسب با فضای مجازی- تقدیم می کنم.