; وبسایت شخصی علی سرزعیم - کتاب های تالیفی-کتابشناخت علوم انسانی، انتشارات همشهری، 1381
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های تالیفی » کتابشناخت علوم انسانی، انتشارات همشهری، 1381

کتابشناخت علوم انسانی، انتشارات همشهری، 1381

کتابشناخت علوم انسانی، انتشارات همشهری، 1381