دین و اقتصاد

متن سخنرانی رابرت بارو تحت عنوان دین و اقتصاد که توسط اینجانب ترجمه و در سایت رستاک منتشر شد