اقتصاد سیاسی جوامع رانت جو

این مقاله کلاسیک خانم آن کروگر در شماره 291 بهار 1392 نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی به چاپ رسید.