اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین

مقاله دکتر هادی صالحی اصفهانی تحت عنوان اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 294 زمستان 1392 منتشر شد.