اقتصاد سیاسی فساد

این مقاله فصلی از کتاب اقتصاد سیاسی فساد است که سالها قبل به سفارش مرکز تحقیقات وزارت کشور ترجمه شد.