اقتصاد ایران در قرن بیستم

مقاله اقتصاد ایران در چشم انداز جهانی نوشته دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی است که توسط اینجانب ترجمه و در 16 و 17 اردیبهشت 1388 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد