اقتصاد ایران پس از تحریم

فایل موجود در پیوست، نوشته اینجانب با عنوان اقتصاد ایران پس از تحریم است که در کتاب جستارهایی در ایران پساتوافق توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ مرداد 1394 منتشر شده است