معرفی انتخاب عمومی

این مقاله یک معرفی جذاب از حوزه انتخاب عمومی است که توسط جین شاو نوشته شده و توسط اینجانب ترجمه و در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد