مصاحبه با جیمز بوکانان (2)

این مصاحبه با جیمز بوکانان گرفته شده و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد و سپس در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد