مصاحبه با جیمز بوکانان (1)

این مصاحبه توسط مجله region با جیمز بوکانان پدر رویکرد انتخاب عمومی و برنده جایزه نوبل منتشر شده که توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد و سپس در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد.