آینده انتخاب عمومی

این مقاله، توسط دنیس مولر استاد نامدار دانشگاه وین در مورد آینده انتخاب عمومی نوشته شده که توسط اینجانب ترجمه و در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد. قبلا از آن در ماهنامه های دنیای اقتصاد چاپ شده بود.