آینده انتخاب عمومی 2

این مقاله توسط راجر کنگلتون استاد دانشگاه جرج میسون تالیف و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. بعدا در کتاب تحلیل اقتصادی سیاست نیز عرضه گردید